Thứ Hai, 24/06/2019 16:19
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2019)
  21/05/2018 00:00     

Công đoàn Khánh Hòa: Tích cực thực hiện Chỉ thị 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đ/c Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao khen thưởng
cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của đảng và nhân dân ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, của Bộ Chính trị; Kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã xác định việc tổ chức triển khai tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động là nhiệm vụ thường xuyên, một nội dung hoạt động quan trọng của các cấp công đoàn trong tỉnh.
Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy về việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch, hướng dẫn đề ra; Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện do Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng đoàn, chủ tịch LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Ban Thường vụ đã giao Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh là bộ phận giúp việc về tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các văn bản tuyên truyền, kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý năm chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Qua quá trình triển khai cho thấy các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
Các cấp công đoàn đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác; triển khai học tập quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập, làm theo trong từng năm, từng chuyên đề cụ thể; đưa việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hàng ngày với những việc làm cụ thể.
Với việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng ngày, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh. Tổ chức các hoạt động học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác thông qua nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đăng ký việc làm theo Bác; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.... Qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thi đua lao động sản xuất, giảm thiểu tình trạng đình công lãng công, tranh chấp lao động. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được nhiều thành tích nổi bậc đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công đoàn, được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Trong 05 năm qua Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng 49 lượt Bằng khen lao động sáng tạo cho 43 cá nhân với 85 sáng kiến và 9 đề tài khoa học với giá trị làm lợi trên 38 tỷ đồng; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh.
Có thể nói, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn trong tỉnh. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động toàn tỉnh đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của của tỉnh.
Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Đảng đoàn, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần phải trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Công đoàn và góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thanh Bình
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4426643
Online
Hiện có: 81   Khách