Chủ Nhật, 21/07/2024 12:29

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  02/12/2011 09:53     

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÚ KHÁNH LẦN THỨ I

(NHIỆM KỲ 1977-1980)

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 21 đến 24/9/1977.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 199 đại biểu chính thức thay mặt cho 18.836 đoàn viên công đoàn và 78.426 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: "Giáo dục rèn luyện đội ngũ công nhân viên chức trưởng thành về mọi mặt, có ý thức giác ngộ giai cấp, hiểu biết về chủ nghĩa xã hôị, có tư tưởng và năng lực làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân đi đầu trong việc thực hiện 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. Tổ chức và động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội sôi nổi, liên tục và đều khắp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước 1977-1978 và kế hoạch 5 năm 1976-1980, góp phần tạo ra bước phát triển vượt bậc trên mặt trận sản xuất nông nghiệp-lâm nghiệp".

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÚ KHÁNH LẦN THỨ II

(NHIỆM KỲ 1981-1983)

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 21 đến 23/01/1981.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 220 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 47.000 đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy và tiếp tục thực hiện Nghị quyết IV và V của Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam để tập trung xây dựng và thực hiện cơ chế làm chủ của tổ chức công đoàn theo Hiến pháp quy định, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ công nhân viên chức, nâng cao vai trò làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nhận thức đầy đủ tình hình nhiệm vụ của đất nước, nghiêm chỉnh thi hành luật pháp, chính sách chế độ của Nhà nước, đi đầu trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tham gia cải tiến quản lý, chấn chỉnh tổ chức trong các cơ quan nhà nước, trong công nghiệp tập trung là: cơ khí, điện, hải sản, lâm nghiệp, công nghiệp tác động mạnh mẽ vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Tập trung thực hiện cho được các nhiệm vụ cấp bách: ổn định và đẩy mạnh sản xuất. Giảm bớt khó khăn và ổn định đời sống công nhân viên chức, khắc phục có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công nhân viên chức. Đề cao cảnh giác, chống chiến tranh tâm lý, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÚ KHÁNH LẦN THỨ III

(NHIỆM KỲ 1983-1988)

 Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 15 đến 17/8/1983.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 274 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 cán bộ đoàn viên của 691 công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: "Tạo cho được một chuyển biến sâu sắc về nhận thức tình hình và nhiệm vụ mới, phát động được một phong trào hành động cách mạng sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia cải tạo công thương nghiệp, lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân phối lưu thông, đấu tranh chống địch phá loại, chống tiêu cực, chăm lo đời sống công nhân viên chức về mọi mặt, ra sức tuyên truyền, giáo dục xây dựng người công dân mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng tổ chức công đoàn, cải tiến công tác chỉ đạo đổi mới hoạt động công đoàn đi sâu vào các mục tiêu kinh tế-kỹ thuật, tác động thiết thực đến việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội của Đảng"

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÚ KHÁNH LẦN THỨ IV

(NHIỆM KỲ 1988-1993) 

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 27 đến 29/7/1988.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 263 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 60 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra trong những năm tới, công đoàn phải thực hiện tốt chức năng giáo dục vận động, tổ chức phong trào hành động cách mạng trong công nhân viên chức để thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng do Đảng đề ra; thay mặt công nhân viên chức tham gia công việc nhà nước và kiểm tra hoạt động của cơ quan Nhà nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, công đoàn có trách nhiệm rất lớn trong việc giáo dục vận động công nhân viên chức đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986-1990), góp phần tích cực vào việc ổn định một bước tình hình kinh tế xã hội, vào việc xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tổ chức công đoàn phải đổi mới về nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động, đổi mới về tổ chức và cán bộ làm cho tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh".

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ V

(NHIỆM KỲ 1993-1998) 

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 04 đến 06/5/1993.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực và bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn làm cho công đoàn thực sự là tổ chức của công nhân lao động, đổi mới công tác giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, xã hội hóa các hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động là chức năng trọng tâm của công đoàn”.

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ VI

(NHIỆM KỲ 1998-2003) 

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 14 đến 16/7/1998.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 245 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4 vạn đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân viên chức lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hoá của tỉnh. Chăm lo bảo vệ lơị ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; đại diện cho người lao động tham gia công việc Nhà nước và quản lý doanh nghiệp. Phát triển mạnh mẽ tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, tập hợp đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tăng cương công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, khắc phục bệnh quan liêu hành chính trong công tác công đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố quốc phòng, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.”

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ VII

(NHIỆM KỲ 2003-2008)   

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 22 đến 24/6/2003.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 90.000 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. 

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Chủ động tham gia góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; củng cố và phát triển khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức làm nồng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động phong trào hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp, thiết thực, hiệu quả trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh”.

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ VIII

(NHIỆM KỲ 2008-2013)

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 24 đến 26/6/2008.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 249 đại biểu chính thức đại diện cho trên 120.000 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Coi trọng thực hiện việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng và chất lượng, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa”.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX

(NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 01 đến 03/4/2013.

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 120.000 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; lấy chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động làm trung tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa”.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÁNH HÒA LẦN THỨ X

(NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 16đến 17/5/2018

Địa điểm: Thành phố Nha Trang.

Số lượng đại biểu: 299 đại biểu chính thức đại diện cho trên 130.000 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306558
Online
Hiện có: 48   Khách