Thứ Sáu, 03/04/2020 08:14

CHÀO MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

  12/12/2013 14:35     

DOANH NGHIỆP CÓ HOẶC CHƯA CÓ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐỀU PHẢI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 2%


CNLĐ Công ty TNHH Fujiura đang thi đua lao động sản xuất
 

Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số 191/2013/NĐ-CP, Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, NĐ này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2014. Riêng quy định về mức đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) được thực hiện từ 01/01/2013, ngày Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành, theo đó:

Đối tượng phải đóng KPCĐ

Là tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, DN đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở (thực hiện theo Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn), bao gồm:

-  Cơ quan nhà nước (kể cả UBND xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

-  Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

- DN thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

-  Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

-  Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn…

 Mức đóng và căn cứ đóng KPCĐ

-  Mức đóng KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ). Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

-  Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, CNVC quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, DN, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các DN, cơ quan, đơn vị khoa học - kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Thời gian đóng KPCĐ

Tổ chức, cơ quan, đơn vị,  DN đóng KPCĐ mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ.

Quản lý và sử dụng tài chính công đoàn

-  Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

-  Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp.

- Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

-  Tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng để thu, chi KPCĐ theo quy định của Luật công đoàn.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, DN

-  Đóng KPCĐ đầy đủ, đúng thời hạn cho tổ chức công đoàn theo đúng  Nghị định của chính phủ và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

-  Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm đóng KPCĐ khi có yêu cầu của tổ chức công đoàn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm của Tổng LĐLĐ Việt Nam

-  Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu tài chính công đoàn trên cơ sở vận dụng định mức, chế độ do Nhà nước quy định để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý trong hệ thống tổ chức công đoàn;  

-  Xây dựng và ban hành định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị trực thuộc và tổ chức công đoàn các cấp trên cơ sở vận dụng định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.  

-  Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, thanh tra lao động cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng KPCĐ của các cơ quan, tổ chức, DN; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng KPCĐ.

Ngân sách cấp hổ trợ

Trường hợp nguồn thu tài chính của công đoàn không đảm bảo đủ cho hoạt động của tổ chức công đoàn thì được ngân sách nhà nước cấp hổ trợ…

(Quỳnh Anh)

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5135609
Online
Hiện có: 48   Khách