Thứ Ba, 01/12/2020 12:45

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  30/01/2020 15:32     

Thực hiện hiệu quả công tác tài chính, tài sản công đoàn


LĐLĐ tỉnh tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao
 công nhân Khu CN Suối Dầu

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa. Các cấp công đoàn tập trung thu kinh phí công đoàn đảm bảo điều kiện thực hiện chức năng cơ bản cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện cho người lao động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tính đến ngày 15/11/2019 các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt 91% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao. Từ nay đến cuối năm phấn đấu sẽ thu đạt 100% chỉ tiêu được giao trong năm. Có được kết quả trên là nhờ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời đến các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính công đoàn. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của tổ chức công đoàn như: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, Tiếp tục triển khai đến các cấp công đoàn kế hoạch số 27/KH-LĐ, ngày 21/11/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ, ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 217/HD-TLĐ, ngày 22/02/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 9C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Thông báo số  50/TB-TLĐ, ngày 07/3/2019 duyệt dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019 của Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán và triển khai tổ chức thực hiện dự toán theo Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu, thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn ban hành theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn. Xác định việc thu kinh phí công đoàn là trọng tâm từ đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ thu tài chính công đoàn hàng năm, giảm thất thu kinh phí công đoàn.

Ban Thường vụ công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở định kỳ xem xét kết quả thu kinh phí công đoàn của cấp mình và cấp dưới để có giải pháp kịp thời. Xây dựng kế hoạch thu kinh phí công đoàn của đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện thu kinh phí gắn với việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn tại các đơn vị này.

Các cấp công đoàn hàng năm đã triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thời gian tới xem xét kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, khởi kiện ra Tòa án đơn vị vi phạm Luật Công đoàn về đóng kinh phí công đoàn. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán… theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện việc thu kinh phí công đoàn các đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung qua tài khoản Công đoàn Việt Nam còn thấp. Tính đến ngày 15/11/2019 có 173 đơn vị, với số tiền nộp là 12.067 triệu đồng. Việc thu kinh phí theo hình thức mới là nhằm thực hiện tốt công tác quản lý thu kinh phí công đoàn; giúp công khai, minh bạch dữ liệu phải thu kinh phí công đoàn. Đây cũng là việc áp dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở nhận nguồn kinh phí cấp trên cấp kịp thời theo tỷ lệ quy định, năm 2019 phân phối kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở được sử dụng 69% trong tổng số 2% kinh phí công đoàn. Từ đó BCH công đoàn cơ sở chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của đơn vị mình.

Các cấp công đoàn tập trung nguồn tài chính công đoàn phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, không dàn trải, hạn chế hoạt động bề nổi, hình thức, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và địa phương.

Từng bước định mức kinh phí cho các hoạt động cốt lõi của tổ chức công đoàn, từng bước sử dụng tiền đoàn phí để chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn. Kinh phí công đoàn bố trí chi cho hoạt động của các cấp công đoàn.

Các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn, tạo bước chuyển biến tích cực về tiết giảm chi hành chính trong cơ cấu chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Thực hiện giao tự chủ kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan công đoàn theo quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn để tiết kiệm chi, hỗ trợ thu nhập cho cán bộ công chức.

Sắp xếp, bố trí cán bộ kế toán chuyên trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tài chính công đoàn của từng cấp, từng đơn vị. Cán bộ kiêm nhiệm kế toán hoặc cán bộ kế toán chuyên trách trong các cơ quan công đoàn phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ... theo dõi, hạch toán giá trị theo quy định hiện hành. Định kỳ, hàng năm thực hiện công tác kiểm kê, thống kê, báo cáo. Việc mua sắm, thanh lý tài sản đảm bảo đúng quy định.

Các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Nguyễn Thị Hằng 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5865692
Online
Hiện có: 15   Khách