Thứ Năm, 22/02/2024 10:58

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  30/11/2021 13:30     

Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc: Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới


Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2021

Ngày 28/11/2021, Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đồng chí Lê Thị Ngọc Sương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp có 26 đảng viên dự bị đến từ Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc; Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu. Các đảng viên được quán triệt, học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối khóa học, các đảng viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận, làm cơ sở cho việc chuyển đảng chính thức.

Hồng Minh

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696052
Online
Hiện có: 69   Khách