Chủ Nhật, 19/05/2024 06:32

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  05/04/2022 08:20     

Các cấp Công đoàn triển khai phổ biến và Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính Trị


Đ/c Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP. Nha Trang báo cáo tại Hội nghị

Mới đây, LĐLĐ thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Quyết định 684 ngày 8/6/2020 của Tổng Liên Đoàn Việt Nam về Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công Đoàn; hướng dẫn 41 của Tổng Liên đoàn Việt Nam về Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở tại nơi làm việc và Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính Trị cho hơn 80 đại biểu là Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên trình bày về các quy trình, nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và các quy trình cụ thể về xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Công đoàn sẽ tham gia giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động liên quan đến quan hệ lao động, quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời, giới thiệu 05 biểu mẫu mới áp dụng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bao gồm: Biên bản đối thoại định kỳ/ khi có có yêu cầu/ khi có vụ việc; Nghị quyết Hội nghị người lao động năm ...; Biên bản Hội nghị người lao động năm ...; Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng. Về Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo viên đã tập trung phân tích những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể mà các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị của tỉnh cần triển khai thực hiện.


Quang cảnh hội nghị

Cùng ngày, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 28-01-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 09); Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 22-3-2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09; Chương trình hành động số 30 ngày 23-2-2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 cho cán bộ công đoàn chủ chốt của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Công Thương còn giới thiệu Văn bản số 2665/UBND-TH, ngày 24-3-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước tuyên tuyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết 09.


Đ/c Trần Thị Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện triển khai Quyết định 684/QĐ-TLĐ tại Hội nghị

Mới đây, LĐLĐ huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phổ biến Quyết định 684/QĐ-TLĐ  của Tổng Liên đoàn về kiểm tra giám sát, những điểm mới thay đổi công tác Tài chính Công đoàn cho hơn 100 cán bộ chủ chốt thuộc các CĐCS trực thuộc và cán bộ, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Huỳnh Thị Ngọc Lợi trình bày khái quát các nội dung của Nghị quyết 09 với 4 quan điểm chỉ đạo gồm xác định các nhiệm vụ then chốt xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải nam trung bộ. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ chính trị, bà Huỳnh Thị Ngọc Lợi cũng đã báo cáo nội dung quán triệt, triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị với 11 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp. Thông qua buổi học tập, quán triệt các CĐCS cần xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng  đến đoàn viên công đoàn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Qua đợt tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ CĐCS vận dụng vào thực tiễn, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đồng thời, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09 nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, sự đồng thuận cao trong đoàn viên, người lao động, quyết tâm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Quỳnh Anh – Ngọc Hảo – Trần Minh - Thanh Loan

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10029148
Online
Hiện có: 174   Khách