Thứ Bảy, 25/05/2019 11:29
KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2019)
  22/02/2019 15:34     

Quan hệ lao động là then chốt


Công nhân Công ty CP Đông Á đang vận hành máy làm tấm carton 7 lớp

Nhận thức được quan hệ lao động và quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện chính là then chốt cho việc thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn

Trong thời điểm hiện nay quan hệ lao động (QHLĐ) đặt ra nhiều thách thức với tổ chức Công đoàn (CĐ), đòi hỏi các cấp CĐ cần thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Hiện nay, một thực tế là nhận thức về QHLĐ của các chủ thể trực tiếp tham gia QHLĐ còn yếu, không xác định đúng vị thế và nghĩa vụ, quyền của mình trong QHLĐ dẫn đến các hành vi xử sự hoặc đòi hỏi không đúng mức, trái pháp luật, gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc, thậm chí dẫn đến xung đột.

Do áp lực về việc làm, hạn chế về nhận thức cũng như năng lực tự bảo vệ của phần lớn NLĐ nên trong QHLĐ, NLĐ luôn ở vị trí yếu thế, bất bình đẳng. Trong khi đó, Công đoàn cơ sở (CĐCS) nơi đại diện cho NLĐ tại không ít doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, tiếng nói thiếu mạnh mẽ, nhất là trong công tác đối thoại, thương lượng để bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, qua đó góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh.

LĐLĐ tỉnh cũng đề ra nhiều mục tiêu như: 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức; 75% doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; có 80% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), ít nhất 80% TƯLĐTT nội dung có lợi hơn cho NLĐ, có trên 50% đạt loại B trở lên.

Tăng cường tổ chức đối thoại cấp tỉnh, CĐ Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, NLĐ, cán bộ CĐ và người sử dụng lao động. Tiếp tục thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể cấp ngành, cấp huyện trong tham gia thương lượng, ký kết TULĐTT nhóm nghề Du lịch, Vận tải…

Tham gia góp ý tích cực việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các đạo luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, công chức, viên chức... và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đặc biệt quan tâm các vấn đề lớn liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ.

 Nâng cao năng lực hoạt động của các văn phòng tư vấn pháp luật CĐ và các văn phòng cấp huyện- ngành; phối hợp Hội Luật gia CĐ tỉnh trong tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật lao động, công đoàn; hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khởi kiện và tham gia tố tụng tại tòa án.

 Đẩy mạnh công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn liền với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, CĐ, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, NLĐ.

Thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Dành từ 2% trở lên nguồn thu tài chính CĐ hàng năm cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, cán bộ công đoàn và NLĐ như: Hỗ trợ đình công cho NLĐ; hỗ trợ việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, công nhân lao động; hỗ trợ các chi phí bảo vệ NLĐ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cán bộ CĐ cần nâng cao nhận thức và năng lực của người đứng đầu các cấp CĐ về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ; phải thực sự coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của tổ chức, được ưu tiên đầu tư nguồn lực và công tác chỉ đạo. Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

 

Tìm kiếm
Video clip
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4374877
Online
Hiện có: 22   Khách