Chủ Nhật, 19/05/2024 05:54

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  22/11/2020 12:13     

Nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính công đoàn


Đánh giá hoạt động UBKT LĐLĐ tỉnh

Năm 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã đề nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính công đoàn các cấp. Một trong những yếu tố quan trọng mỗi công đoàn cấp ngành, LĐLĐ cấp huyện thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn.

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của BCH, BTV LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp ngày càng được chú trọng. UBKT CĐ các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế, điển hình: tổ chức 1.100 cuộc kiểm tra tài chính, trong đó Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra 15 cuộc, Ủy ban kiểm tra CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS kiểm tra 1.085 cuộc; chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao về kiểm tra và tự kiểm tra tài chính đều vượt: UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra tài chính 6/5 CĐCS, CĐ cấp trên cơ sở tự kiểm tra 18/15 cuộc.

Qua kiểm tra, CĐ các cấp đã triển khai thực hiện tốt các văn bản về tài chính công đoàn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hướng dẫn xây dựng dự toán, quyết toán tài chính hàng năm kịp thời. Việc chi tiêu tài chính của công đoàn tập trung chi cho hoạt động phong trào; công tác kế toán có nhiều chuyển biến tích cực, sử dụng tốt phần mềm quản lý tài chính, sổ kế toán, chứng từ lưu giữ bảo quản đảm bảo nguyên tắc; công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản và quản lý tài sản chặt chẽ theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra tài chính công đoàn còn tồn tại những hạn chế: Một số UBKT công đoàn chưa thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính đồng cấp và cấp dưới do tâm lý ngại va chạm; cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu về tài chính, ít được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, tính chuyên nghiệp và kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị, kết luận còn hạn chế ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính; một số đơn vị thực hiện việc trích nộp tài chính công đoàn chưa đầy đủ và kịp thời; việc xây dựng và ban hành quy chế về quản lý, chi tiêu tài chính còn có những nội dung chưa đúng quy định; có đơn vị tồn quỹ tiền mặt cao, kiểm kê quỹ tiền mặt thực hiện chưa nghiêm túc.

Đồng chí Trần Thị Hương, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà cho biết: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII nêu rõ, kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, LĐLĐ Khánh Hoà xác định đây là cơ sở giám sát tổ chức, đoàn viên, người lao động thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra tài chính công đoàn: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của BCH, BTV, nhất là Chủ tịch CĐ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tài chính và hoạt động UBKT CĐ; tăng cường công tác kiểm tra tài chính, kiểm tra quỹ tiền mặt đề ngăn ngừa vi phạm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và cá nhân; kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp để đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nội dung kiểm tra tài chính CĐ tuỳ trường hợp sẽ tổ chức theo hình thức toàn diện hoặc theo chuyên đề trong từng thời điểm, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính từ khâu lập dự toán, duyệt dự toán, quyết toán, phân phối nguồn thu, chi; tăng cường công tác tự kiểm tra ở mỗi cấp ít nhất một năm một lần.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ UBKT CĐ các cấp phải nắm vững và thường xuyên cập nhật đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, của TLĐ, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về công tác tài chính để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra. Chủ nhiệm UBKT CĐ các cấp phải tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn và chương trình công tác được BCH CĐ cùng cấp thông qua. Đặc biệt, UBKT LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát Điều lệ Công đoàn và kiểm tra tài chính CĐ; thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra tài chính. Hàng năm, UBKT tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, rút ra kinh nghiệm để triển khai trong chương trình công tác năm sau. Chủ động phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn xét thi đua, xếp loại hoạt động UBKT CĐ các cấp.

Chính vì thế, công tác kiểm tra tài chính Công đoàn ngày càng thực chất hiệu quả đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

VP.UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10028022
Online
Hiện có: 1187   Khách